Zastosowanie technologii internetowych B2B

B2B (ang. Business to Business)

– nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe (raporty branżowe, badania konsumenckie, informacje dotyczące sieci społecznościowych) i stanowią ok. 42% wszystkich wydatków na działania b2b

Sieć producentów, hurtowników i dystrybutorów (stanowiących ogniwa w łańcuchu dostaw) może rozrosnąć się do bardzo dużych rozmiarów. Zarządzanie złożonym systemem dostaw można znacznie ułatwić przez automatyzację przepływu odpowiednich informacji oraz integrację danych o sprzedaży i terminach dostaw. Trzeba zauważyć, że ten łańcuch może być jeszcze dłuższy, np. prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, realizacja umów i kontraktów, sprzedaż, serwis itp. Im więcej procesów, tym większe możliwości ich usprawnienia poprzez zastosowanie technologii internetowych.


B2B obejmuje:

przygotowanie ofert

przygotowanie zamówień

potwierdzania zamówień

płatności

realizację transakcji

szukanie nowych ofert

wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji

marketing


Podstawowe modele rynków elektronicznych występujących w handlu B2B to:

Rynki horyzontalne – obejmujące zasięgiem swojej działalności różne sektory. Produkty i usługi sprzedawane poprzez rynki horyzontalne są zwykle dobrami nie związanymi bezpośrednio z produkcją (ang. indirect goods lub MRO). Platformy horyzontalne budowane są często przez międzynarodowe korporacje lub duże firmy związane z regionem geograficznym świata.

Rynki wertykalne – handel odbywa się w ramach jednej branży (np. przemysł motoryzacyjny). Przedmiotem handlu na rynkach wertykalnych są głównie dobra związane bezpośrednio z produkcją (ang. direct goods).


Można również wyróżnić dwa podstawowe sposoby realizacji zakupów w handlu B2B:

eProcurement – oznacza organizację procesu zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania systemowe umożliwiające efektywną współpracę pomiędzy kupującym i jego dostawcami. Swoim zakresem funkcjonalnym e-Procurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia zapotrzebowania, aż po weryfikację płatności. Ma zastosowanie w całej organizacji i na wszystkich jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i odbywa się drogą elektroniczną.

Model aukcyjno-przetargowy – jest to model służący do jednorazowego zakupu dóbr lub negocjowania warunków kontraktów obejmujących zakupy powtarzalne. W tym modelu transakcje sprzedaży odbywają się na zasadzie aukcji, tzn. wyboru najlepszej oferty spośród przedstawionych przez oferentów. Aukcja odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez oferentów w celu ich uatrakcyjnienia.


"CENTRUM HANDLOWO-DYSTRYBUCYJNE RT PROJEKT" Sp. z o.o. realizuje projekt :

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
- umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-079/13-00 w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8 - "Społeczeństwo informacyjne" zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 -        "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Czytaj więcej...